กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย

Democracy Restoration Group

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (Democracy Restoration Group – DRG) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนและสิทธิมนุษยชน โดยทำงานสร้างเครือข่ายร่วมกับขบวนการนักศึกษา ขบวนการภาคประชาสังคม นักกิจกรรมทางการเมือง สหภาพแรงงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อผลักดันให้ขบวนการเคลื่อนไหวด้านการเมืองและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีความเข้มแข็ง

ประชาชนคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง

DRG ทำงานเพื่อผลักดันให้สถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และสถาบันอื่นๆ มีที่มาจากประชาชน ยึดโยงกับประชาชน และรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีองค์กร สถาบัน หรือคณะบุคคลใดจะมีอิทธิพลแทรกแซงอำนาจของประชาชนได้

พันธกิจ

DRG มีขอบข่ายการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น

1. การทำงานเพื่อเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย
2. การทำงานเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
3. การทำงานรณรงค์เพื่อสนับสนุนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น

จุดมุ่งหมาย

1

สร้างขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่เข้มแข็ง

DRG ทำงานเครือข่ายเพื่อสร้างขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สนับสนุนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพราะเราเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ยั่งยืนล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการต่อสู้ของประชาชน

2

นำพาประเทศไทยออกจากระบอบเผด็จการอำนาจนิยม

DRG ต่อต้านการปกครองระบอบเผด็จการที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการยึดอำนาจของประชาชนไปไว้ที่คนเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งมีรากฐานมาจากความคิดล้าหลังว่ามนุษย์ไม่เท่าเทียมกัน ทั้งยังพยายามสืบทอดอำนาจผ่านกลไกที่สร้างขึ้นเพื่อลวงหลอกว่าเป็นประชาธิปไตย ซึ่งกัดกินสังคมไทยมาเป็นเวลานาน

3

สร้างการเมืองในระบอบรัฐสภาที่มีความเป็นประชาธิปไตย มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ

DRG เชื่อว่ารัฐสภาเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย มีความชอบธรรมสูงสุดในการตรวจสอบถ่วงดุลผู้ใช้อำนาจอื่นๆ มิให้ฉ้อฉล รัฐสภาจึงต้องมีประสิทธิภาพในการคานอำนาจและเป็นปากเสียงให้กับประชาชนได้จริง มิใช่เป็นเพียงเสือกระดาษหรือตรายางให้กับผู้ปกครองเท่านั้น