จุดเริ่มต้นของ DRG

DRG ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ในระหว่างที่ประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การปกครองของคณะรัฐประหาร คสช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำประเทศไทยออกจากระบอบเผด็จการ และฟื้นฟูความเป็นประชาธิปไตย โดยเริ่มต้นจากการร่วมกันกับขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนอื่นๆ เรียกร้องการเลือกตั้งในนาม “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง”

และแม้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 หากแต่ คสช. ยังคงสืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้งดังกล่าวมาได้ DRG จึงยังคงทำงานเพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความพยายามในการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลต่อไป

เราทุกคนล้วนมีส่วนต้องเกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบจากการเมือง

มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับรัฐหรือประเทศ เมื่ออยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีการปกครองและการใช้อำนาจเพื่อบริหารจัดการกิจการต่างๆ ทั้งหมดนี้คือการเมือง ที่อาจดำเนินไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของประชาชน เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน หรืออาจดำเนินไปตามอำเภอใจของผู้ปกครอง เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจเพียงกลุ่มเดียวก็ได้ และเพื่อให้การเมืองเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้ที่จะสามารถกำหนดทิศทางทางการเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ดีที่สุดก็คือประชาชนเอง ด้วยวิธีการตั้งแต่การเลือกผู้แทนประชาชนที่มีความเคารพและรับผิดชอบต่อเสียงของประชาชนไปเป็นผู้ถ่วงดุลการใช้อำนาจ การส่งเสียงเรียกร้องต่อนโยบายและแสดงถึงอุดมการณ์ผ่านทางผู้แทนและช่องทางสาธารณะ ไปจนถึงการลุกขึ้นมาเป็นผู้ตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ และต่อต้านการใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมด้วยตัวเอง

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง

DRG ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อเครือข่ายนักศึกษา แรงงาน ภาคประชาสังคม และองค์กรไม่แสวงกำไร ที่ทำงานในประเด็นสังคมต่างๆ เข้าด้วยกัน บางส่วนของเครือข่ายนี้ได้กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่ช่วงปี 2563 เรื่อยมาจนถึงปี 2564 ซึ่งได้มีการยกระดับข้อเรียกร้องของประชาชนให้ไม่ใช่แค่การขับไล่รัฐบาล แต่รวมไปถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และการปฏิรูปสถาบันทางการเมืองต่างๆ ที่เป็นข้อถกเถียงในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

บางสถาบันไม่เคยถูกเปิดเผยในที่สาธารณะได้มากขนาดนี้มาก่อน แม้การต่อสู้เรียกร้องเหล่านี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ก็เห็นถึงแนวโน้มที่ดีในการไปสู่จุดหมายในอนาคต