แถลงการณ์เรียกร้องทุกฝ่ายผลักดันร่างนิรโทษกรรมประชาชน

นับแต่การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ประเทศไทยตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้งทางการเมือง และก่อให้เกิด ผลกระทบเป็นคดีทางการเมือง ทําให้มีประชาชนผู้ถูกดําเนินคดี บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก การสลายการชุมนุมกรณี เมื่อ พ.ค. 53 (สปช.) ระบุว่ามีประชาชนถูกดําเนินคดีด้วย พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ, พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ, และคดีอาญาอื่นๆ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,763 คน ในจํานวนนี้เป็นเยาวชน 167 คน คิดเป็น จํานวนคดี 1,381 คดี

จากข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่การรัฐประหาร 2557 มีพลเรือนที่ถูกดําเนินคดีในศาลทหารกว่า 2,400 ราย ตั้งแต่เริ่มการชุมนุมของ “เยาวชนปลดแอก” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีประชาชนที่ถูกดําเนินคดีจากสถานการณ์ชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไปแล้วอย่างน้อย 1,930 คน ใน จํานวน 1,253 คดี ในจํานวนนี้ เป็นเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จํานวน 286 ราย ใน 216 คดี

เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชน ซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ และนักกิจกรรมที่ติดตาม และมีความเป็นห่วงต่อกรณีที่การแสดงออกทางการเมืองเป็นเหตุให้ประชาชนถูกดําเนินคดี และสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2549 จึงเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพ.ศ…. ต่อประชาชนเพื่อเริ่มต้นในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยยืนยันว่า

1. ประชาชนไม่ว่ากลุ่ม สังกัดหรือเสื้อสีใด สมควรได้รับการนิรโทษกรรมหากคดีดังกล่าวเป็นคดีทางการเมือง

2. คดีทุกประเภทมีโอกาสได้รับการนิรโทษกรรม รวมถึงคดีมาตรา 112 ที่เป็นหนึ่งในคดีทางการเมือง

3. เราไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพอสมควรแก่เหตุย่อมได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รัฐยังได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ 2550 และ 2560 อยู่แล้ว มีเพียงแต่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่เคยได้รับความคุ้มครองใดๆ

4. คณะกรรมการในการพิจารณาคดีทางการเมืองต้องมีตัวแทนของประชาชนในการพิจารณา

เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนขอเรียกร้องให้รัฐบาล พรรคเพื่อไทย พรรครัฐบาล และพรรคก้าวไกล ที่มาจาก ประชาชนเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพ.ศ….และขอให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น และเข้าชื่อเสนอกฎหมายในโอกาสต่อไป

เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชน

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ศิลปะปลดแอก

สหภาพคนทํางาน

Ilaw

ทะลุฟ้า

ACT LAB

WE WATCH

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย

กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย

Constitution Advocacy Alliance

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง